16 vite me ne, 116 shpërblime për ju

OBJAVA_ALB

Rregullat e lojës shpërblyese

Ramstor ju fton të merrni pjesë në lojën më të madhe shpërblyese deri më tani. Luaj për shpërblimin kryesorë Kupon në vlerë prej 60,000.00 denarë dhe 115 kuponë në vlerë prej 5,000.00 denarë për blerje në marketet Ramstor. Loja shpërblyese “16 vite me ne, 116 shpërblime për ju” fillon më 15.10.2021 në ora 08:00 dhe përfundon më 30.11.2021 në ora 22:00

Të drejtë për pjesëmarrje në lojën shpërblyese kanë të gjithë blerësit e moshës madhore, të cilët kanë llogari fiskale në vlerë prej 1000 denarë e më lartë. Llogaria fiskale që është shfrytëzuar njëherë nuk mund të marrë pjesë përsëri në lojën shpërblyese.

Shpërblimi i fituar nuk mund të zëvendësohet me ndonjë tjetër dhe nuk ekziston kompensim tjetër.

Të gjithë punonjësit në Ramstor Maqedoni SHPK si dhe anëtarët e familjeve të tyre më të ngushtë nuk mund të marrin pjesë në lojën shpërblyese.

Çfarë duhet të bëni:

Të dorëzoni llogari fiskale mbi 1000 denarë nga cilido market Ramstor në stendat informative, ku do të fitoni kupon shpërblyes. Kuponin duhet ta plotësojë konsumatori me këto të dhëna personale: emrin dhe mbiemrin, adresën, telefonin dhe numrin e llogarisë fiskale dhe vendoset në kutitë e posaçme që janë në vende të dukshme në çdo market.

1000 den =1 kupon për pjesëmarrje , 2000 den = 2 kuponë për pjesëmarrja,3000 den = 3 kuponë për pjesëmarrje

Tërheqja e shpërblimeve do të mbahet më 09.12.2021 në ora 12:00 në QT Ramstor Moll para marketit.

Detyrimisht ruani llogarinë fiskale me të cilën merrni pjesë në lojën shpërblyese.

Rregullat zyrtare të lojës shpërbllyese.