Lojë shpërblyese”Ditëlindja e 13-të e Ramstorit”

WEB_1140x700_ALB

 

Rregullat zyrtare të lojës shpërblyese “Ditëlindja e 13-të e Ramstor!”

“Ramstor” ju ofron shansë të merrni pjesë në lojën e madhe shpërblyese dhe të fitoni shpërblime të vlefshme në para.

Shans që nuk humbiset – luaj dhe fito 1.000.000 denarë!

Krahas shpërblimit kryesor prej një milionë denarë, loja shpërblyese ka edhe 13 shpërblime me nga 30.000 denarë dhe 113 shpërblime me nga 3.000 denarë.

Loja shpërblyese “Ditëlindja e 13-të e Ramstorit” fillon më 4.10.2018 në ora 8 dhe përfundon më 21.11.2018 në ora 22.

Të drejtë pjesëmarrjeje në lojën shpërblyese kanë të gjithë konsumatorët e moshës madhore, faturat fiskale të të cilëve kanë vlerë prej 1.000 denarë e më shumë. Fatura fiskale një herë e shfrytëzuar nuk mund të marrë pjesë sërish në lojën shpërblyese. Shpërblimi i fituar nuk mund të këmbehet me shpërblim tjetër/ gjithsesi nuk ekziston asnjëlloj kompensimi tjetër. Të gjithë të punësuarit në “Ramstor Maqedoni sh.p.k.”, si dhe anëtarët e familjeve të tyre të afërta nuk mund të marrin pjesë në lojën shpërblyese.

Çfarë duhet të bëni:

Të parashtroni faturë fiskale më të lartë se 1.000 denarë të realizuar në cilindo market “Ramstor” në info pultet, për të cilën do të merrni kupon shpërblyes.

Kuponi duhet të plotësohet nga ana e konsumatori me të dhënat personale në vijim:

Emri dhe mbiemri, adresa, telefoni për kontakt dhe numri i faturës fiskale, e më pas të vendoset në kutitë e veçanta të shënuara, të cilat janë të vendosura në vende të dukshme në/para çdonjërit market.

1.000 den = 1 kupon për pjesëmarrje, 2.000 den = 2 kuponë për pjesëmarrje, 3.000 den = 3 kuponë për pjesëmarrje

Tërheqja e shpërblimeve do të bëhet më 3.12.2018 në ora 12 në QT “Ramstor” para marketit. Me fituesit fatlumë do të kontaktojmë personalisht, ndërsa emrat e tyre do të shpallen në web-faqen tonë, si dhe në pultet informative në marketet tona.

*Patjetër ruajeni faturën fiskale me të cilën merrni pjesë në lojën shpërblyese.

Më shumë informacion në faqen zyrtare: ramstore.com.mk

FITUES TË LOJËS SHPËRBLYESE ME RASTIN E DITËLINDJES SË  13 TË  RAMSTOR MAKEDONIJA