Rekrutim

kariera

Ramstore Maqedoni strategjitë e veta i krijon në drejtim të sigurimit të cilësisë së qëndrueshme,  prestigj dhe lider në sektor, duke treguar mirëkuptim për kënaqësinë e klientëve, me ndihmën e të cilëve standardet në sektorin e shitjes me pakicë do të ngriheshin në nivel më të lartë. Qëllimi i resurseve njerëzore të Ramstore është vendosja e sistemeve të cilat do të sigurojnë zhvillim të vazhdueshëm, motivim dhe menaxhim me resurset njerëzore dhe në të njëjtën kohë do të krijojnë mundësi për konkurrencë gjatë implementimit të këtyre strategjive të kompanive, si dhe aplikimi i tyre në pajtim me parimet korporative. Detyra jonë kryesore është vendosja dhe implenentimi i sistemit objektiv i resurseve njerëzore, që është në pajtim me strategjitë dhe vlerat e kompanisë dhe te punësuarit nxitë kënaqësi dhe lojalitet ndaj kompanisë. Ramstore kujdeset për të gjithë të punësuarit de secili ka mundësi për avancim në karrierë te ne.

KËRKESË PËR PUNË RAMSTOR

    Emri juaj

    Email

    Bashkangjitni një dokument

    Мesazhi juaj