Здравје и безбедност при работа

Zdravje-i-bezbednost-pri-rabota

Рамсторе Македонија го формира концептот за безбедност на работата заедно со принципите за квалитет и продуктивност во рамките на Системите за Управување со Безбедност на Храна. Со усвојувањето на проактивен пристап, компанијата ги утврдува, ги следи, контролира и прави постојани подобрувања во ризиците на здравјето и безбедноста при работа. Обезбедено е обука за зголемување на Свеста за Здравјето и Безбедноста на работното место.

Со оваа работа Рамсторе Македонија отиде уште еден чекор понатаму на патот за квалитетот за да се постигнат пропишаните здравствени, безбедностни и еколошки стандарди. На тој начин постигнуваме систематско менаџирање на безбедноста, со одредување на точните ресурси, квалификации, инструменти, стандарди и процедури.